ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผน (DFPI)

DFPI : Demand Forecasting and Planning Performance Index ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ความต้องการ...