4R ส่งผลต่อการขนส่ง just-in-time (jit) ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

4R ส่งผลต่อการขนส่ง just-in-time (jit) ประกอบด้วยอะไรบ้าง ? 4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) หมายถึง การจัดส่งให้ทันเวลาพอดีหากมองในแง่มุมของการขนส…

การพยากรณ์สินค้า หรือคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) คืออะไร ?

การพยากรณ์สินค้า คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) หมายถึง เป็นการคาดการณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือการบริการลูกค้าในอนาคต ซึ่งนั…