กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) 13 กิจกรรมมีอะไรบ้าง ?

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) 13 กิจกรรมมีอะไรบ้าง ? กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) มีทั้งหมด 13 กิจกรรม โดยสามาร…

การพยากรณ์สินค้า หรือคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) คืออะไร ?

การพยากรณ์สินค้า คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (demand Forecasting) หมายถึง เป็นการคาดการณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือการบริการลูกค้าในอนาคต ซึ่งนับเป็น…