ความแตกต่างระหว่าง Lead time กับ Delivery time คืออะไร ?

ความแตกต่างระหว่าง Lead time กับ Delivery time Lead time หมายถึง ระยะตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าไปยั...