วิธีดูอายุของสินค้า (stock aging) คืออะไร ?

วิธีดูอายุของสินค้า (stock aging) หมายถึง อายุสต๊อกของแต่ละสินค้า ว่าสินค้าค้างอยู่ในคลังนานแค่ไหน โดยแสดงออกมาเป็นมูลค่าของสินค้าและช่วงระยะของวัน เช…

สินค้าคงคลังที่เก็บตามรอบ (Cycle Stock) คืออะไร ?

สินค้าคงคลังที่เก็บตามรอบ (cycle stock) หมายถึง วัสดุหรือสินค้าที่เก็บตามรอบ ที่มีไว้เพื่อทดแทนวัสดุหรือสินค้าทีขายไปหรือวัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไปในการ…