free hit counter
CYCLE COUNT | logisticafe.com

Press ESC to close

CYCLE COUNT

1 Article

Cycle Count หรือ “การนับสินค้าเป็นรอบ” หมายถึง การต้องนับสินค้าบ่อยๆ และทำทุกวัน เทคนิคนี้ช่วยให้ทราบสถานะของสินค้า แม้ว่าจะไม่เป็นปัจจุบัน แต่ก็ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการของผู้บริหารและส่งผลให้เกิดการจัดการสินค้าคงคลังที่ง่ายและเป็นระบบมากขึ้…