free hit counter
Customer Service | logisticafe.com

Press ESC to close

กิจกรรมในการบริหารการจัดส่ง (Logistics Activity) คืออะไร ?

กิจกรรมในการบริหารการจัดส่ง (Logistics Activity) เป็นองค์ประกอบของกิจกรรมการจัดส่ง ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญต่อการดำเนินงานของกิจการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม การผลิตสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งและกิจการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากการบริหารกระแส การไ…

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) 13 กิจกรรมมีอะไรบ้าง ?

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) มีทั้งหมด 13 กิจกรรม โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม หมายถึง กลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 8 ก…

การจัดซื้อ (Purchasing) คืออะไร ?

การจัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน Supply Chain และทำหน้าที่ในการประสานงานในด้านการไหลของข้อมูลระหว่างองค์…