ความแตกต่าง CRM (Customer Relationship Management) กับ CEM (Customer Experiential Management) คืออะไร ?

customer relationship management (crm) หมายถึง การสายสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างแท้จริงโดยการสร้าง คุณค่า แก่ลูกค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง ประเภท…