เราเหมาะสมสำหรับการเรียนต่อด้านโลจิสติกส์ (logistics) หรือไม่ ?

มาตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นสำหรับคนอยากเรียนต่อในสายด้านโลจิสติกส์ (logistics) เราเป็นคนชอบวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบ หรือไม่ ? เราเป็นคนชอบคิดวิเคร…

ความแตกต่าง CRM (Customer Relationship Management) กับ CEM (Customer Experiential Management) คืออะไร ?

customer relationship management (crm) หมายถึง การสายสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างแท้จริงโดยการสร้าง คุณค่า แก่ลูกค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง ประเภท…

ความแตกต่าง 4P vs 4C คืออะไร ?

ความแตกต่าง 4P’s vs 4C’s ในมุมมองของ customer relationship management (crm) 1. Product -> Consumerเพราะ คุณจะไม่สามารถขายของที่คุณผลิตได้ แต่คุณจะส…

ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) คืออะไร ?

bullwhip effect (ปรากฏการณ์แส้ม้า) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการขาดการสื่อสารที่ดีว่าอุปสงค์ของลูกค้าที่แท้จริงเป็นเท่าใด ท…