Tagged: cost


ต้นทุนคุณภาพ (cost of quality) คืออะไร ?

ต้นทุนคุณภาพ (cost of quality) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพอยู่ระหว่าง 15%-40% ของต้นทุนใน...

Maintenance Repair Operation (mro) คืออะไร ?

MRO ย่อมาจากคำเต็ม Maintenance Repair Operation หมายถึง อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ...

การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) คืออะไร ?

สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง วัสดุหรือสินค้าต่างๆที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน อาจเป็...

แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s : 5 force model (five force model) คืออะไร ?

แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s Five Competition Forces Model หรือ 5 force model (Five For...