Maintenance Repair Operation (mro) คืออะไร ?

mro ย่อมาจากคำเต็ม maintenance repair operation หมายถึง อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในโรงงานหรืออาคารในงานบำรุงรักษาประจำรอบ (Preventi…