ระบบคัมบัง (Kanban System) คืออะไร ?

ระบบคัมบัง (Kanban System) หมายถึง ส่วนหนึ่งของระบบ jit (just-in-time) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเ...