ระบบคัมบัง (Kanban System) คืออะไร ?

ระบบคัมบัง (kanban system) หมายถึง ส่วนหนึ่งของระบบ jit (just-in-time) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การทำงานมีการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ …