ความแตกต่าง Customer Relationship Management (CRM) กับ CEM (Customer Experiential Management) คืออะไร ?

Customer Relationship Management (CRM) หมายถึง การสายสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างแท้จริงโดยการสร้าง คุณค่า...