free hit counter
Calculator | logisticafe.com

Press ESC to close

เครื่องมือคำนวณต้นทุนออนไลน์ (Break Even Point)

โลจิสติกส์ กับต้นทุนก็เป็นสิ่งขาดไม่ได้ เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น ตัวอย่างอยากทำขนมขาย #จุดคุ้มทุน (Break Even Point) …เท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุน!  ต้นทุนคงที่ (Fixed costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรไปตามจำนวนหน่วยผลิตหรือขาย ต้นทุนคง…