free hit counter
Business Process Improvement | logisticafe.com

Press ESC to close

[อบรมฟรี] โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ไทย

โครงสัมมนาเรื่อง “โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ไทย” จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก  ไม่เสียค่าใช้จ่าย เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 120 ท่…