ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกวดแผนธุรกิจ Logistics Business Plan Challenge 2010 {หมดเขตแล้ว}

logistics business plan Challenge 2010 powered by dhl รายละเอียด : เป็นความร่วมมือของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิ…