ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกวดแผนธุรกิจ Logistics Business Plan Challenge 2010 {หมดเขตแล้ว}

Logistics Business Plan Challenge 2010 powered by DHL รายละเอียด : เป็นความร่วมมือของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้า…