free hit counter
Bullwhip Effect | logisticafe.com

Press ESC to close

[เรื่องเล่าคนดัง] การบริหารจัดการยาคงคลังในโรงพยาบาล (ตอนที่ 3)

การลดต้นทุนยาคงคลังในโรงพยาบาลที่สัมพันธ์การแบ่งปันข้อมูล หรือการลด Inventory จากสาเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติการ (Operations) ทำให้การทำงานระหว่างห้องยากับคลังยาเกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นส่งผลต่อการบริหารจัดการยาคงคลัง (Inventory) เกิดการไม่แบ…

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผน (DFPI) คืออะไร ?

DFPI : Demand Forecasting and Planning Performance Index ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผน ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวส่วนหนึ่งของ LPI : Logistics Performance Index กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าถือได้ว่าเป็นกิจกรรมตั้งต้นที่สำคั…

โลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ยกทีมสอน Beer Game สร้างความเข้าใจในคลังสินค้า

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง พร้อมกับทำ Workshop Beer Game ให้กับนักศึกษาสาขาวิชการการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการตลาด และสาขาบัญชี วิ…

10 คำศัพท์โลจิสติกส์ (logistics dictionary) พื้นฐานที่ควรรู้ไว้!

10 คำศัพท์โลจิสติกส์ (logistics dictionary) พื้นฐานที่ควรรู้ไว้! โลจิสติกส์ (logistics) เป็นกระบวนการจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้…

VMI (Vendor Managed Inventory) คืออะไร ?

VMI (Vendor Managed Invetory) หมายถึง การประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมาชิกใน Supply เพื่อลด Bullwhip effect โดยผู้ผลิตจะเป็นผู้บริหารสินค้าคงคลังโดยวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเติมสินค้าได้รวดเร็ว ไม่เกิดภาวะสินค้าขาด และร้านค้าปลีกจะให้ข้อ…

ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) คืออะไร ?

Bullwhip Effect (ปรากฏการณ์แส้ม้า) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการขาดการสื่อสารที่ดีว่าอุปสงค์ของลูกค้าที่แท้จริงเป็นเท่าใด ทำให้เกิดความเข้าใจคำสั่งซื้อของลูกค้าตนเองผิดไป ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อโซ่อุปทาน สำหรับปัจจัย…