free hit counter
Bottle neck | logisticafe.com

Press ESC to close

Bottle neck

1 Article
0 0
1

7 สิ่งที่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์ (logistics) ประการแรก คือ ความเข้าใจผิดว่าโลจิสติกส์นั้นครอบคลุมถึงโซ่อุปทานแล้วในความเป็นจริงนั้น โซ่อุปทาน (Supply Chain) นั้นกว้างใหญ่กว่า ซึ่งว่าด้วยโครงสร้างจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ วัตถุดิบจนถึงมือลูกค้า…