[บทความ] การขนส่งชีวเวชภัณฑ์ในเอเชีย ต้นทุน ที่มีการบริหารความเสี่ยงที่มากขึ้น

เคยสงสัยไหมว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์สามารถบริหารค่าใช้จ่ายโดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อห่วงโซ่ความเย็นชีวเวชภัณฑ์ (biopharma cold chain) ได้อย่างไ…