Tagged: Bill of Material


Bill of Material (BOM) คืออะไร ?

Bill of Material (BOM) คืออะไร ?

Bill of Material (BOM) หมายถึง โครงสร้างสินค้า หรือสูตรการผลิต เป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนก...