Tagged: Bill of Lading


ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#2}

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#2} ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ BAF (Bunker A...

เอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

เอกสารประกอบที่ใช้ประกอบในการสั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก หรือเอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วย 1. ...

เอกสารส่งสินค้าทางทะเล (B/L – Bill of Lading) คืออะไร ?

เอกสารสำคัญที่สุด เมื่อมีการ ส่งสินค้าทางทะเล Bill of Lading เป็นใบรับรอง มอบสินค้าของบริษัทเรื...

คำอธิบายเอกสาร bill-of-lading (B/L) คืออะไร ?

คำอธิบายเอกสาร bill-of-lading (B/L) ครั้งนี้นำเอกสารตัวอย่างที่ใช้งานจริง ที่เป็นตัวเอกสารเป็นภาษาอั...