free hit counter
beer game | logisticafe.com

Press ESC to close

[ค่ายโลจิสติกส์] โลจิสติกส์ศรีปทุม เปิดรับสมัครเข้าร่วมแคมป์โลจิสติกส์พันธ์ุใหม่ “New Gen Logistics Camp 2018 ” ฟรี!

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโลจิสติกส์พันธ์ุใหม่ “New Gen Logistics Camp 2018 “ กิจกรรมแคมป์ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับโลกใบใหม่ในอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในยุค 4.0 นี้ กับ “โลจิสติกส์และซั…

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมสอนเบียร์เกม (Beer Game) ฟรี! รับจำนวนจำกัด

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบริการสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ“เบียร์เกม (Beer Game)” กิจกรรม “เบียร์เกม (Beer Game)” เป็นการให้ความรู้ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ที่ไม่ต้องเรียนในห้องเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านเกมกลยุทธ์กา…

โลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม จัดแข่งขัน Beer Game Contest

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดแข่งขัน Beer Game Contest ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6, ปวช. และปวส. เข้าร่วมการแข่งขันเบียร์เกม (Beer Game Contest) ชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 31 มกราคม …

โลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ยกทีมสอน Beer Game สร้างความเข้าใจในคลังสินค้า

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง พร้อมกับทำ Workshop Beer Game ให้กับนักศึกษาสาขาวิชการการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการตลาด และสาขาบัญชี วิ…

เบียร์เกม (Beer Game) เกมการบริหารโซ่อุปทาน คืออะไร ?

เบียร์เกม (Beer Game) หมายถึง กิจกรรมการจำลองสถานการณ์การบริหารชัพพลายเชน (SC Management Simulation) โดยจำลองเกมส์ให้เป็นเรื่องของการบริหารงานองค์กร เกมนี้ถูกพัฒนาโดย ภาควิชาการบริหารสโลน (Sloan School of Management) แห่งสถาบันเอ็มไอที (MIT) มีช…