Enterprise Resource Planning (ERP) ช่วยแก้ไขและปรับปรุงบริษัทได้อย่างไร

5 เหตุผลที่บริษัทจะต้องใช้ Enterprise Resource planning  (erp) เข้ามาช่วย 1. ช่วยรวบรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อให้ประธานกรรมการบริหารเข้าใจถึงภ…