free hit counter
Batch production | logisticafe.com

Press ESC to close

ระบบสารสนเทศทางการผลิต (Production Information System) คืออะไร ?

ระบบสารสนเทศทางการผลิต (Production Information System) หมายถึง การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยในการทํากิจกรรมต่างๆทางการผลิต แล้วสร้างเป็นฐานข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ รูปแบบ…

ประเภทของการผลิต และปริมาณการผลิต คืออะไร ?

ประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะของระบบการผลิตและปริมาณการผลิต การผลิตแบบโครงการ (Project Manufacturing) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ราคาแพง และมีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Job Shop หรือ Intermit ten Production) …