e-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร ?

e-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร ? e-logistics (อีโลจิสติกส์) หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรให้ปัจจัยต่างๆเข้ามาสู่การผลิตและนำสินค้าไปส่งถึงยังลูกค…