ความแตกต่างคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval System)

เทคโนโลยี Automated storage/retrieval systems (AS/RS) เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและ ความสามารถในการจัดเก็บ เพิ่มความถูกต้องแม่นยําของข้อมูล ใช้พื้นที่…