free hit counter
Automated storage | logisticafe.com

Press ESC to close

Automated storage/retrieval systems (as/rs) คืออะไร ?

ระบบการจัดเก็บแบบ Automated storage/retrieval systems (as/rs) หมายถึง การทำงานของระบบจัดเก็บในคลังสินค้าหรือโกดัง ที่มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่การจัดเก็บวัสดุ, การรับวัสดุ รวมทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ขนถ่าย ที่ทำงานร่วมกับโรงงานและคลังสิ…