ประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คืออะไร ?

สรุปประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ การผลิตตามคำสั่งซื้อ (made-to-order) เป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การเตรียมการผลิตแล…