free hit counter
abc analysis | logisticafe.com

Press ESC to close

[เรื่องเล่าคนดัง] การบริหารจัดการยาคงคลังในโรงพยาบาล (ตอนที่ 3)

การลดต้นทุนยาคงคลังในโรงพยาบาลที่สัมพันธ์การแบ่งปันข้อมูล หรือการลด Inventory จากสาเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติการ (Operations) ทำให้การทำงานระหว่างห้องยากับคลังยาเกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นส่งผลต่อการบริหารจัดการยาคงคลัง (Inventory) เกิดการไม่แบ…

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีอะไรบ้าง ?

สินค้าคงคลัง (Inventory) คือ สินค้าที่ผลิต หรือสั่งซื้อเพื่อนำมาจัดจำหน่าย การจัดการสินค้าคงคลังเป็นสิ่งสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าเพื่อให้สินค้ามีอยู่ตลอดเวลาเมื่อลูกค้าต้องการจะซื้อ การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีอะไรบ้าง ? 1. ก…

ตัวอย่างการคำนวณ ABC (Activity Based Costing) Analysis

ABC (Activity Based Costing) Analysis มาจากกฏ Pareto 80/20 ถ้าเป็นวัตถุดิบใช้มูลค่ารวมของราคาต้นทุนสินค้า  ถ้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้ใช้มูลค่ารวมของยอดขาย ขั้นที่1  นำปริมาณการขายต่อปี X ราคาต่อหน่วย ขั้นที่2  นำมาจัดเรียงจากม…

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System) คืออะไร ?

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System) หมายถึง ภาระงานอันหนักประการหนึ่งของการบริหารสินค้าคงคลัง คือ การลงบัญชีและตรวจนับสินค้าคงคลัง เพราะแต่ละธุรกิจจะมีสินค้าคงคลังหลายชนิด แต่ละชนิดอาจมีความหลากหลาย เช่น ขนาดรูปถ่าย สีผ้า ซึ่งทำ…

สินค้าคงคลัง ABC (Activity Based Costing) ในงานบริหารคลังสินค้าอย่างไร ?

สินค้าคงคลัง ABC (Activity Based Costing) ในงานบริหารคลังสินค้าจะทำให้การควบคุมสินค้าคงคลังแตกต่างกันดังต่อไปนี้ A : ควบคุมอย่างเข้มงวดมาก ด้วยการลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับจ่าย และมีการตรวจนับจำนวนจริงเพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนในบัญชีอยู่บ่อยๆ (เช่น ทุ…

ประเภทสินค้าคงคลัง (Inventory) ของ ABC (Activity Based Costing) คืออะไร ?

ประเภทสินค้าคงคลัง (Inventory) ในการจัดการสินค้าคงคลังแบบ ABC (Activity Based Costing) หมายถึง การจัดแบ่งประเภทของสินค้าคงคลัง (Classification) โดยแบ่งออกตามมูลค่า (Value) ของสินค้าชนิดนั้นๆ โดย สินค้าคงคลังประเภท A นั้นจะมีในปริมาณที่น้อยมักไม่…