free hit counter
ABC Analysi | logisticafe.com

Press ESC to close

[เรื่องเล่าคนดัง] การบริหารจัดการยาคงคลังในโรงพยาบาล (ตอนสุดท้าย)

การบริหารจัดการยาคงคลังในโรงพยาบาล ซึ่งจะกล่าวในประเด็น ต้นทุนที่แฝงตัวอยู่ในคลังสินค้ายา ประเภทยาอายุสั้น (Short Expire date) ยาเสื่อมสภาพ ยาที่มีอัตราการใช้น้อย (Slow moving rate) รวมทั้งยาที่รับคืนจากผู้ป่วย เนื่องจากเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จากกา…