free hit counter
80 : 20 | logisticafe.com

Press ESC to close

ตัวอย่างการคำนวณ ABC (Activity Based Costing) Analysis

ABC (Activity Based Costing) Analysis มาจากกฏ Pareto 80/20 ถ้าเป็นวัตถุดิบใช้มูลค่ารวมของราคาต้นทุนสินค้า  ถ้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้ใช้มูลค่ารวมของยอดขาย ขั้นที่1  นำปริมาณการขายต่อปี X ราคาต่อหน่วย ขั้นที่2  นำมาจัดเรียงจากม…

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า คืออะไร ?

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า คิดขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนามว่า Vilfredo Pareto ในปี 1906 เขาได้สังเกตดูแล้วคนพบว่า 20% ของประชากร จะมีสินทรัพย์และความมั่งคั่งเป็น 80% ของสินทรัพย์ความมั่งคั่งทั้งหมดในประเทศ ต่อมาในปี 1930 – 19…