Tagged: 7 waste


ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) คืออะไร ?

ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) คืออะไร ?

ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) หมายถึง วิธีการทางสถิติที่เป็นระบบ (Systematic) เพื่อลดความผันแปร (Variation)...