free hit counter
5S | logisticafe.com

Press ESC to close

5S ลีน (lean) คืออะไร ?

5S ลีน (lean) หมายถึง ความคล่องตัว กะทัดรัด ไร้ส่วนเกิน เพื่อก้าวเข้าสู่ลีนเราจึงต้องอาศัย 5S แบบประยุกต์ ดังนี้ 1. Simple ทำให้ง่ายเข้าไว้ 2. Small ทำงานผลิตล็อตเล็กๆ ตามหลัก jit (just-in-time) ใช้คนน้อย คนเดียวทำได้หลายอย่างที่เรียกว่า  Muti-s…

5ส และ 5S คืออะไร ?

5ส และ 5s เป็นกระบวนหนึ่งของกระบวนการผลิตเพื่อช่วยทำให้ทำงานเป็นเรียบร้อย 5ส หมายถึง การจัดระเบียบและปรับปรุงที่ทำงาน สถานประกอบกิจการ และงานของตนด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใ…