5S ลีน (lean) คืออะไร ?

5S ลีน (lean) หมายถึง ความคล่องตัว กะทัดรัด ไร้ส่วนเกิน เพื่อก้าวเข้าสู่ลีนเราจึงต้องอาศัย 5S แบบประยุกต์ ดังนี้ 1. Simple ทำให้ง่ายเข้าไว้ 2. Sm…

5ส และ 5S คืออะไร ?

5ส และ 5s เป็นกระบวนหนึ่งของกระบวนการผลิตเพื่อช่วยทำให้ทำงานเป็นเรียบร้อย 5ส หมายถึง การจัดระเบียบและปรับปรุงที่ทำงาน สถานประกอบกิจการ และงานของตนด้วย…