Fifth Party Logistics (5PL) คืออะไร ?

fifth party logistics หรือ 5pl หมายถึง ธุรกิจที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการ E-Business Market ซึ่งเป็นผู้จัดหา 3PL และ 4pl เหล่านี้จะทำการบริหารผู้มีส่ว…