Fifth Party Logistics (5PL) คืออะไร ?

fifth party logistics หรือ 5pl หมายถึง ธุรกิจที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการ E-Business Market ซึ่งเป็นผู้จัดหา 3pl และ 4pl เหล่านี้จะทำการบริหารผู้มีส่ว…

ความแตกต่าง Third Party Logistics (3PL) ระหว่าง Fourth Party Logistics (4PL)

3PL อ่านว่า Third Party logistics หมายถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ ให้บริการทางโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า เป็นต้นว่าทำหน้าที่จัดส่งชิ้นส่วนจากซัพพลายเอ…