Press ESC to close

BEST Express บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ผ่านกระทรวงมหาดไทย

BEST Express บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ผ่านกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือโรงพยาบาล มูลนิธิ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่กำลังประสบวิกฤตโควิด-19 เบสท์ เอ…