ประวัติความเป็นมาของโลจิสติกส์ (History logistics) คืออะไร ?

ประวัติความเป็นมาของโลจิสติกส์ (History logistics) โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (อังกฤษ: logistics) หมายถึง เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้าข้อมูล และ…