Press ESC to close

โลจิสติกส์ (logistics) คืออะไร ? กระบวนการส่วนหนึ่งของในการขนส่ง

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ เอกสาร จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ในระยะเ…