free hit counter
โลจิสติกส์ไทย 4.0 | logisticafe.com

Press ESC to close

โลจิสติกส์ไทย 4.0

1 Article

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ยุค 4.0 หมายถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และโดยพัฒนาการของ Industrial 4.0 และ Logistics 4.0 และ Marketing 4.0 ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จะให้เกิดประโยชน์และมูลค่าผลกำไรด้านธุรกิจ แล…