free hit counter
เฮจุงกะ | logisticafe.com

Press ESC to close

Heijunka (เฮจุงกะ) คืออะไร ? ช่วยเฉลี่ยปริมาณการผลิต ปรับให้ชนิดสินค้าและปริมาณผลิต

Heijunka (เฮจุงกะ) หมายถึง การเฉลี่ยปริมาณการผลิตเพื่อปรับให้ชนิดสินค้าและปริมาณผลิต ใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รักษาให้จำนวนคนและเครื่องจักรที่จำเป็นต่อการผลิตคงที่เสมอ แนวคิดนี้ Heijunka จะนำความต้องการผลิตแต่ละชนิดมาปรับเป็นแผน …