free hit counter
เป้าหมายโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

สรุปสาระสำคัญเป้าหมายของโลจิสติกส์ เป็นแนวทางเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิต

แนวทางเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิต ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Speed Delivery) การไหลลื่นของสินค้า (Physical Flow) การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด (Market Dem…