Press ESC to close

เบสท์ โลจิสติกส์ สนับสนุนผู้พิการเข้าทำงานในองค์กร ร่วมสร้างโอกาสพัฒนาสังคม

เบสท์ โลจิสติกส์ สนับสนุนผู้พิการเข้าทำงานในองค์กร ร่วมสร้างโอกาสพัฒนาสังคม ปัจจุบันผู้พิการในไทยที่อยู่ในวัยทำงานหรือผู้พิการที่มีอายุ 15-59 ปี มีอยู…