Press ESC to close

FIFO – first in first out (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) คืออะไร ? ป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำใ…