free hit counter
เข้าก่อนออกก่อน | logisticafe.com

Press ESC to close

FIFO – first in first out (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) คืออะไร ? ป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้สินค้าเสียหายจากการหมดอายุคาสต็อค เป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้า …