free hit counter
อี-คอมเมิร์ซ | logisticafe.com

Press ESC to close

เฟดเอ็กซ์ ชูนวัตกรรมโลจิสติกส์ รับการขยายตัวภาคธุรกิจเอสเอ็มอีและอี-คอมเมิร์ซ

การพาณิชย์อิเลกโทรนิคส์ หรืออี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) และการจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากการใช้อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือขยายตัวมากขึ้น รวมถึงศักยภาพของระบบการชำระเงินออนไลน์และการขนส…