free hit counter
อาชีพโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

เงินเดือนโลจิสติกส์ ? ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?

เงินเดือนโลจิสติกส์ ? ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?  ในส่วนโรงงานผลิต ส่วนใหญ่งานในฝั่งนี้ จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Inventory management, Warehouse , Delivery , Material Supplyดังนี้ Supply Chain Manager :100,000-200,000 Logistics Manager :60,000-80…