อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) คืออะไร ?

อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) หมายถึง การแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุนที่ธุรกิจได้ใช้ไปกับสินค้า หรือสินค้าหมุนเวียนระหว…