AutoStore รุกโซลูชันการจัดเก็บสินค้าคงคลังอัจฉริยะในไทย

AutoStore รุกโซลูชันการจัดเก็บสินค้าคงคลังอัจฉริยะในไทย ออโตสตอร์ (AutoStore) รุกโซลูชั่นระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะแบบคิวบ์ สตอเรจ (Cube Storage) เพ…