[กิจกรรม] การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน

การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดศูนย์ทดสอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพฯ  “นักปฏิบัต…