free hit counter
อบรมโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

[กิจกรรม] การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน

การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดศูนย์ทดสอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพฯ  “นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน” ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติกรขน…