free hit counter
ห่วงโซ่อุปทาน | logisticafe.com

Press ESC to close

ห่วงโซ่อุปทาน

11 Articles
0 1
1

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีต่างๆ กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ ยังได้ต่อยอดสู่ความเป็นได้ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสำหรับภาคธุรกิจและผู้บริโภคในอนาคต ในขณะที่เรากำลังก้าวเข้ายุคอุตสาหกรรม 4.0 (การนำเ…

0 0
1

Asia Cold Chain Show & Asia Warehousing Show งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านคลังสินค้า อีคอมเมิร์ซ การขนถ่ายวัสดุ ระบบการจัดการอัตโนมัติ ระบบเคลื่อนที่ การขนส่งโลจิสติกส์ และระบบห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100 ไบเ…

10 คำศัพท์โลจิสติกส์ (logistics dictionary) พื้นฐานที่ควรรู้ไว้! โลจิสติกส์ (logistics) เป็นกระบวนการจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้…

มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL แต่ละประเภท First-party Logistics Service Provider : 1PL หมายถึง ซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ทำธุรกรรมทางโลจิสติกส์ด้วยตนเอง เช่น ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้วยตนเอง Second-party Logistics Service Provid…

ความแตกต่างโลจิสติกส์ (logistics) กับ ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) โลจิสติกส์ (logistics) เป็นกระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง…

ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าต้องมีการจัดประเภทสินค้าเพื่อกระจายไปในขั้นต่อไป หน้าที่ในการจัดประเภทสินค้ามี 4 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าในห่วงโซ่อุปทา…